گزارش
پرسش
جهت آزمایش های نفوذ یا سایر آزمایش های برجا به منظور اطمینان کافی از شناسایی شرایط زمین برای پی های عمیق هرگاه طول و قطر شمع به ترتیب 30 متر و یک متر باشد حداقل عمق گمانه برای یک شمع ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن