گزارش
پرسش
میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن یک تیر 15 متری با یک ستون هم طول آن که هر دو با استفاده از جوش ساخته شده، به ترتیب چند میلی متر است؟( در تیر هیچ انحنای خاصی نظیر پیش خیز وجود ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن