گزارش
پرسش
یک جز غیر سازه ای از سیستم پلکان فرار ساختمانی مستقر بر خاک نوع II در منطقه ای با خطر نسبی متوسط مفروض است. کدام مورد نمی تواند معرف نیروی جانبی زلزله برای این عضو باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن