گزارش
پرسش
برای یک ساختمان متعلق به اوزانس بیمارستان با سطح اشغال 500 متر مربع گودی به عمق 22 متر در نظر گرفته شده است. حداقل تعداد گمانه را پیشنهاد دهید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن