گزارش
پرسش
در یک پروژه ساختمانی که به علت اختلاف بین کارگر و کارفرما و عدم سازش بین طرفین و انجمن صنفی کارگران، موضوع به هیات تشخیص ( ماده 158 قانون کار) ارجاع و منجر به صدور رای گردیده است.کدام مورد درباره ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بدون در نظرگیری لغزش حداقل فاصله L برای استقرار مناسب نردبان یک طرفه قابل حمل بدون هیچ گونه اتصال به سازه یا دیوار به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟  
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در طبقه بندی سطوح فولادی آماده سازی شده برای رنگ آمیزی، سطح sa2 کدام مورد را نشان می دهد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بتن ریزی در هوای سرد به مواردی اطلاق می شود که بتن در دمای محیطی کمتر از ................ درجه سلسیوس ریخته و نگهداری می شود.
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن